FN's Verdens mål

DARE2develop arbejder med FN's Verdens mål

Skærmbillede 2020-04-05 13.57.06

VERDENS MÅL NUMMER 3

Sundhed & Trivsel

Inden 2030 skal præmatur dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling samt fremme af mental sundhed og trivsel.

Gennem DARE2develops arbejde med forbyggelse og behandling af stressrelateret sygdom fremmes den metale sundhed og trivsel. Dødeligheden nedsættes for blandt andet hjerte-kar-sygdomme, kræft, diabetes og selvmord.

  • Dødelighed som følge af hjerte-kar-sygdomme,
    kræft, diabetes eller KOL.

  • Selvmordsrate

Forebyggelse og behandling af stofmisbrug, herunder narkotikamisbrug og skadelig brug af alkohol, skal styrkes.

  • Dækningsgrad af behandling (medicinsk og psykosocial behandling samt rehabilitering og efterbehandling) af rusmiddelafhængighed.

  • Skadelig brug af alkohol, defineret i henhold til den nationale kontekst som alkoholforbrug pr. indbygger (fra 15 år og opefter) indenfor et kalenderår i liter ren alkohol.

Alle lande, og især udviklingslandene, skal styrke deres kapacitet for tidlig varsling, risikoreduktion og håndtering af nationale og globale sundhedsrisici.

Skærmbillede 2020-04-05 13.59.35

VERDENS MÅL NUMMER 4

Sundhed & Trivsel

Uddannelsesinstitutioner skal bygges og opgraderes, så de tager hensyn til barnets tarv, handicap og køn, og så de skaber et sikkert, ikke-voldeligt, rummeligt og effektivt læringsmiljø for alle.

DARE2develop arbejder gennem talentspejderne med at hjælpe børn og unge med at finde deres læringsstile, intelligenser og personlige karakterstyrker som hjælper dem blandt andet med at tage en uddannelse.

Skærmbillede 2020-04-05 14.01.18

VERDENS MÅL NUMMER 5

Ligestilling mellem kønnene

Antal lande med love og bestemmelser, der garanterer fuld og lige adgang for kvinder og mænd som er 15 år eller ældre, til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, oplysning og uddannelse.

DARE2develop bruger sit arbejde med virksomhedder til at frem ligestillingen mellem kønnene. DARE2develop møder alle i øjenhøjde uanset køn, alder mm.

Skærmbillede 2020-04-05 14.03.10

VERDENS MÅL NUMMER 8

Anstændige jobs
& økonomisk vækst

Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres.

DARE2develop arbejder som sagt gennem talentspejderne med at sikre at unge kan gennemføre en uddannelse. DARE2develops arbejder med at virksomhedder skal investere i deres medarbejder og forbedre arbejdesmiljøet for at sikre en nedgang i stressrelateret sygdom.

Skærmbillede 2020-04-05 14.04.30

VERDENS MÅL NUMMER 9

Industri, innovation
& infrastruktur

En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold. l de mindst udviklede lande skal industriens markedsandel fordobles.

DARE2develop arbejder innovativt med tilgangen til stress og udbrændthed.DARE2develop ønsker at udvide sin virksomhed med bæredygtighed som et hovedfokus.

Skærmbillede 2020-04-05 14.04.41

VERDENS MÅL NUMMER 10

Mindre ulighed

Andel af befolkningen, som har rapporteret, at de personligt har følt sig diskrimineret eller chikaneret inden for de foregående 12 måneder på grundlag af en forskelsbehandling, der er forbudt ifølge den internationale menneskerettighedslovgivning.

Ansættelsesomkostningerne båret af medarbejdere som andel af den årlige indtægt i bestemmelseslandet.

Hos DARE2develop arbejdes der udfra en fælles forståelse for virksomhedens code of honor.Der arbejdes som et team da vi ved at vi sammen kan skabe synergi og derved opnå nye højder.

Skærmbillede 2020-04-05 14.04.51

VERDENS MÅL NUMMER 16

Fred, retfærdighed
& stærke institutioner

Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

Det er en vigtigt del af DARE2develops code of honor at den enkelt tager ansvar for sine opgaver men at det samtidigt er vigtigt at der snakkes ærligt til hinanden.Det sikre altså gennem code of honor at alle i virksomheden er sikret og forpligtede til at snakke ærligt med hinanden og man er lydhør overfor for hinandens udtaleser.