Privatlivspolitik hos DARE2develop

Da DARE2develop behandler personoplysninger er følgende privatlivspolitik blevet vedtaget for virksomheden.

 1. DARE2develops dataansvar:

Da DARE2develop behandler personoplysninger er følgende privatlivspolitik blevet vedtaget for virksomheden. Privatlivspolitikken har til formål at oplyse om, hvordan DARE2develop behandler personoplysninger, samt at tilsikre at behandlingen sker på et transparant og rimelig måde.


Hos DARE2develop behandles der kun personoplysninger til bestemte, forudgående kendte, formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. DARE2develop behandler alene personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de(t) angivne formål. De indhentede og behandlede personoplysninger slettes, når der ikke længere er et formål med behandlingen og opbevaring heraf ikke kan ske på baggrund af bestemmelser i Persondataforordningen eller i Databeskyttelsesloven.


DARE2develop er dataansvarlig, og tilsikrer derfor, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende dansk og europæisk lovgivning.Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

Kontaktperson: Christin Walter

Adresse: Postboks 204

CVR: 33010893

Telefon nr.: 26 82 89 09

Mail: c@dare2develop.dk 1. Hvilke oplysninger indsamles og behandles?

Hos DARE2develop indsamles og behandles følgende kategorier af personoplysninger:


Almindelige personoplysninger, jf. artikel 6 i Persondataforordningen:

Som almindelige personoplysninger betegnes eksempelvis; kundeoplysninger, registrerings- og kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer).


Særlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9 i Persondataforordningen, samt nationale identifikationsnumre, jf. artikel 87 i Persondataforordningen:

Der indsamles og opbevares yderst sjældent særlige kategorier af personoplysninger, samt oplysninger om nationale identifikationsnumre (CPR-nr.). Når disse indsamles sker dette alene med den registreredes udtrykkelige og utvetydige samtykke til det specifikke behandlingsformål.Hvor opbevares de indhentede personoplysninger og hvor længe?

Almindelige personoplysninger indsamles og opbevares af hensyn til registrering i et CRM-system, der anvendes til kontakt fra den registrerede/kunden, samt til brug for fakturering, genkontakt eller kommende opfølgninger, samt ved udbetaling af evt. tilgodehavender.


Særlige kategorier af personoplysninger opbevares i aflåste kartotekskabe eller i et krypteret system, der er beregnet til denne form for databehandling.


Af praktiske og administrative hensyn opbevares den registreredes almindelige personoplysninger i en periode på op til 12 måneder efter samarbejdets ophør.Hvordan indsamles personoplysningerne?

Personoplysningerne indhentes direkte fra den registrerede eller i virksomhedsøjemed fra tilgængelige data på internettet.


Hvor der er tale om børn og unge under 13 år, vil der forud for indsamling af personoplysningerne blive indhentet et samtykke fra barnets/den unges forældre eller værge til den enkelte behandlingsaktivitet.

Grundlaget for behandling af personoplysninger

I det omfang DARE2develop behandler den registreredes personoplysninger på et andet grundlag end et samtykke, vil dette som udgangspunkt ske på baggrund af interesseafvejningsreglen, og behandlingen vil udelukket være motiveret af berettigede (legitime) interesser såsom:

 • Udøvelse af virksomhedens samarbejdsaktivitet, herunder udfærdigelse af materiale
 • Brug af situationsbilleder taget i DARE2develops lokaler, der afbilleder en konkret aktivitet eller situation i forretningen.
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge være indhentet tilladelse fra forældre/værge

Videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med aktiviteter, hvor der vurderes, at en videregivelse af de indsamlede personoplysninger vil gavne kunden/den registrerede, vil der blive bedt om et forudgående samtykke fra den berørte eller dennes forældre/værge forud for videregivelsen.


DARE2develop kan uden forudgående samtykke videregive personoplysninger vedrørende deltagere og deres resultater i forbindelse med virksomhedsaktiviteter til relevante samarbejdspartnere, der måtte have en interesse i disse resultater/deltageroplysninger.


Der kan efter aftale og ved samtykke videregives personoplysninger om ledere og medarbejdere i relevant omfang til den virksomhed/organisation som vedkommende er ansat af/i.


DARE2develop videregiver i visse tilfælde de personoplysninger, der behandles om en registreret. Personoplysningerne kan blive videregivet til: (i) samarbejdspartnere, der benytter DARE2develops tjenester – dog med udtrykkeligt samtykke fra den registreredes side; eller (ii) leverandører som DARE2deveopl samarbejder med for at støtte virksomheden (f.eks. leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner); eller (iii) i forbindelse med salg, opgaver eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden; eller (iv) hvis det er påkrævet som følge af en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelse vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som den registreredes anmoder om, og i forbindelse med brug af DARE2develops produkter eller lignende services, som kræver, at DARE2develop bruger den registreredes personoplysningerDen registreredes rettigheder i forbindelse med indsamling og databehandling

Som registreret har du en række særlige rettigheder efter persondataforordningen når DARE2develop indsamler og opbevarer personoplysninger. Disse rettigheder omfatter:

 • Retten til at blive gjort bekendt med behandlingen af databehandlingen
 • Retten til indsigt i dine indsamlede og behandlede personoplysninger
 • Retten til berigtigelse af eventuelle ukorrekte eller forkerte personoplysninger
 • Retten til at få slettet dine personoplysninger
 • Retten til at få begrænset behandlingen af dine afgivne personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet (til at få udleveret eller overfør dataene i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til at gør indsigelse imod hele eller dele af behandlingen af dine personoplysninger


Såfremt du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder bedes du rette henvendelse til DARE2develop på under punkt 1 anførte kontaktoplysninger.


Hvis du retter henvendelse med en anmodning om berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, vil DARE2develop undersøge, hvorvidt betingelserne herfor er opfyldt og i givet fald sikrer en berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger umiddelbart i forlængelse heraf.


Den enkelte registrerede er til enhver tid berettiget til, at klage over DARE2develops behandling af personoplysninger. En sådan klage skal rettes til Datatilsynet – kontaktoplysningerne hertil findes på www.datatilsynet.dk.


Revidering af privatlivspolitikken

DARE2develop forbeholder sig retten til at foretage ændring af denne privatlivspolitik når dette skønnes nødvendigt. Ved ændring vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på DARE2develops hjemmeside.

Version 2.0. Juni, 2020